Momentan Projet’en

Schoulhaff Widdem

Nei Gestaltung vum Schoulhaff Widdem nom Konzept 

vun der Holunderschule.

Informatioun un all Elteren.

16/07/2018 ​Den Herr Helmut Hahn huet dem Schäfferoot de Projet virgestallt.

06/10/2018 ​En Work-shop wou Léierpersonal, Elterevertrieder, Personal vum Sea, Gemengevertrieder mam Herr Hahn ausgeschafft hun wéi een sech e naturnoe Schoulhaff um Widdem kennt virstellen.

Dono huet t’Léierpersonal vum Widdem an t’Personal vum SEA Widdem mat de Kanner gekuckt waat hir Idee’en wieren an déi goufen dem Herr Hahn weidergeleed.

19/01/2019 ​Begehung vum Schoulhaff an vun der Spillplaaz vum Widdem déi och soll naturno emgestallt gin. Presentatioun vum Herr Hahn vun engem Avant-projet wéi dat ganzt kennt ausgesin. Austausch tescht Léierpersonal, Elterevertrieder, Personal vum Sea, Gemengevertrieder an dem Herr Hahn.

06/06/2019​ T’Mme Viviane Petry huet de Projet am Schäfferoot virgestallt. Fir de Schoulhaff Widdem gin verschidde Bereicher no den Interessen vun de Kanner geschaaft. Virgesin as en Chill-bereich mat Zen-Liegen an Setzbänken, Deschtennisdescher, en Dreier Surprise-Ball, en Bereich mat Schaukelen, en Stelzenhaus mat Terrasse, Kletternetz, Rutschbahn, Leeder an Kletterwand, dodrun eng Hängebreck mat Klettergerüst, en Ballspillfeld. Durch de ganzen Haff sollen och Beem an Hecken geplanzt gin, och en Nascheleck mat Hambier an Kréischelplanzen asvirgesin. Dat ganzt am Anklang mat der Natur awer och mat de legalen Secherheetsbestemmungen. Den Budget fir t’Emgestaltung vum Schoulhaff Widdem as unanime vum Gemengeroot gestëmmt gin.  (225.000€) All Parteien sin sech eens dass eppes muss geschéihen am Senn vun eise Kanner. T’Arbechten kennen net am Hierscht 2019 ufänken, durch Krankheetsgrenn vum Herr Hahn, mee et rechent een domat dass t’Arbeschten em Ouschteren 2020 kennen stattfannen. 

02/07/2019​ De Gemengeroot huet de Budget fir t’Emgestaltung vun der Spillplaaz vum SEA nom Konzept vun der Holunderschule unanime gestemmt. (140.000€) Dës Arbechten sollen 2020 gemaach gin, nodeems de Schoulhaff réaliséiert gouf.

05/03/2020​ Réunioun mam Herr Hahn fir t’Planung vun den Aarbechten ze erklären. T’Virbereedungsarbechten fänken an der Ouschtervakanz un während 4 Wochen. Während 2 Week-ender kennen Léierpersonal, Elteren an Kanner hellefen de Finissage ze maan (Bepflanzung,etc) den 24/04/20 an den 02/05/20. An dann wier de Schoulhaff färdeg. 

16/03/2020 ​T’Schoulen gin zougemaach an de Lockdown wéint Corona trett di Woch drop an. 

​De Projet „Emgestaltung vum Schoulhaff“ kann net duerchgefouert gin wéi geplangt. 

05/06/2020 ​Mir kréihen matgedeelt dass de Moment net am Schoulhaff kann geschafft gin, welle en net wees wéih et mat Covid19 weidergeet. De Schäfferoot huet décidéiert dann t’Emgestaltung vum SEA virzezéien. T’Aarbechten fänken den 08/06/20 un an daueren 4 Wochen. Op de Foto’en gesidd dir dat flott Resultat. 

11/06/2020​ Mir als Elterevertrieder hun op der Gemeng intervenéiert fir nozefroen op den Herr Hahn net kennt no der Emgestaltung vun der Spillplaaz vum SEA direkt am Anschluss mat der Emgestaltung vum Schoulhaff kennt weiderfueren. Dest war leider net machbar aus organisatoresche Grenn. 

Mir sin informéiert gin dass de Schoulhaff Widdem lo soll Ouschteren 2021 emgestallt gin. 

Mir bleiwen hannendrun well all Acteuren sin sech eens dass eppes muss geschéihen. 

Eis Kanner warden zenter Joeren op en flotten an e kandgerechte Schoulhaff um Widdem an fréen sech drop, dofir sollt alles drun gesaat gin dass den Termin vun Ouschteren 2021 kann agehaal gin.

Quellen:

http://kayl.lu/politique/politique/archives-des-seances-du-conseil-communal– Conseil Communal du 06/06/2019 Point 3 Financescommunales- Conseil Communal du 02/07/2019 Point 3 Financescommunales- www.woodgarden.be– www.holunderschule.be

Fotogallerie SEA Widdem

Quartiersschoulen

Ab dem Schouljoer 2020/2021 fonktionnéieren d‘Quartiersschoulen. Dann mussen och d‘Elterevertrieder sech an 3 Gruppen opdeelen. Mir schaffen un enger Emsëtzung vun enger gudder zukünfteger Zesummenaarbecht, sou dass mir weiderhinn ee starken Partner an der Schoulorganisatioun bleiwen.

Kontakt mat aaneren Elteren

Mir schaffen un eisen Kontakter mat den aaneren Elteren, fir méi Meenungen zu eiser Grondschoul afänken ze kënnen.

Kontakt mat Elterenvertrieder /Ministère

Mir sinn vertrueden bei den sektoriellen Elterevertrieder an wëllen do aktiv mat den Elterenvertrieder aus deenen aaneren Gemengen zesummenschaffen.
Och op nationalem Niveau wëllen mir eis Meenung vis-à-vis vum Ministère vertrieden.