Momentan Projet’en

Schoulhaff Widdem

An Zesummenaarbecht mat der Gemeng, mam SEA a mat dem Léierpersonal hoffen mir, dëst Freijoer den Schoulhaff vun der Schoul um Widdem néi gestallten ze kënnen. Eischt Viraarbechten sinn schonn d‘läscht Joer ugelaaf. Weinst dem COVID-19 sinn d’Aarbeschten an Fréijoër 2021 verlued gin.

Quartiersschoulen

Ab dem Schouljoer 2020/2021 fonktionnéieren d‘Quartiersschoulen. Dann mussen och d‘Elterevertrieder sech an 3 Gruppen opdeelen. Mir schaffen un enger Emsëtzung vun enger gudder zukünfteger Zesummenaarbecht, sou dass mir weiderhinn ee starken Partner an der Schoulorganisatioun bleiwen.

Kontakt mat aaneren Elteren

Mir schaffen un eisen Kontakter mat den aaneren Elteren, fir méi Meenungen zu eiser Grondschoul afänken ze kënnen.

Kontakt mat Elterenvertrieder /Ministère

Mir sinn vertrueden bei den sektoriellen Elterevertrieder an wëllen do aktiv mat den Elterenvertrieder aus deenen aaneren Gemengen zesummenschaffen.
Och op nationalem Niveau wëllen mir eis Meenung vis-à-vis vum Ministère vertrieden.