News

Walen vun den Elterevertrieder

OPGEPASST – ANNULATIOUN vun den Datumer vum 20/10 – 21/10 an 22/10 fir t’Wahlen vun den Elterevertrieder fir t’Schoulen zu Kayl an Téiteng.

EEN NEIEN DATUM STEET SCHON FEST:
DONNESCHDES, 29/10/20 am Turnsall vum Précoce “Zwergeland” zu Téiteng:
18h30 fir de Widdem
19h15 fir de Nuel
20h00 fir de Faubourg

Fir all interesséiert Elteren vun Schoulkanner aus der Gemeng Kayl: Dir kennt är Kandidatur bis Méindes, 26/10/20 ofginn, Grousse Merci am Viraus!!